Kent Fredholm
Kent Fredholm

Kent Fredholm:
Eleverna, datorn och språket

Opponent var Professor Inger Enkvist, Lunds universitet

Licputationen spelades in och kan ses via denna länk: Kent Fredholm - licputation 2015-03-06
 

Uppsatsen bygger på tre artiklar, som undersöker svenska gymnasieelevers attityder till datorer i spanskundervisningen och deras användning av datorerna vid uppsatsskrivande på spanska.

I den första artikeln uppvisar eleverna blandade uppfattningar av datorns användbarhet vid grammatikstudier och skrivande. Många förordar blandade arbetssätt, där även skrivande för hand ingår. Eleverna ställer också höga krav på internetbaserade övningars utformning och korrekthet.

I den andra artikeln granskas elevernas strategier då de skriver uppsatser. Användningen av automatöversättning framstår som den mest frekvent använda strategin. Resultaten tyder på brister i såväl språkkunskap som teknikhantering och påvisar områden där språkundervisningen kan och bör förbättras.

I den tredje artikeln, slutligen, analyseras vilka effekter användningen av automatöversättning får på textlängd och på elevtexternas grammatiska och lexikala komplexitet och korrekthet. Automatöversättningen förefaller kunna bidra till färre stav- och kongruensfel, men ökar samtidigt antalet allvarligare meningsbyggnadsfel. En diskussion förs i anslutning till detta om teknikens eventuella inverkan på språkinlärningen, ett område som utpekas som angeläget för vidare studier.