Kent Fredholm
Kent Fredholm
 

Filosofie licentiat i språkdidaktik

Eleverna, datorn och språket

Uppsatsen bygger på tre artiklar, som undersöker svenska gymnasieelevers attityder till datorer i spanskundervisningen och deras användning av datorerna vid uppsatsskrivande på spanska.

I den första artikeln uppvisar eleverna blandade uppfattningar av datorns användbarhet vid grammatikstudier och skrivande. Många förordar blandade arbetssätt, där även skrivande för hand ingår. Eleverna ställer också höga krav på internetbaserade övningars utformning och korrekthet.

I den andra artikeln granskas elevernas strategier då de skriver uppsatser. Användningen av automatöversättning framstår som den mest frekvent använda strategin. Resultaten tyder på brister i såväl språkkunskap som teknikhantering och påvisar områden där språkundervisningen kan och bör förbättras.

I den tredje artikeln, slutligen, analyseras vilka effekter användningen av automatöversättning får på textlängd och på elevtexternas grammatiska och lexikala komplexitet och korrekthet. Automatöversättningen förefaller kunna bidra till färre stav- och kongruensfel, men ökar samtidigt antalet allvarligare meningsbyggnadsfel. En diskussion förs i anslutning till detta om teknikens eventuella inverkan på språkinlärningen, ett område som utpekas som angeläget för vidare studier.
 

Kent Fredholm försvarade sin licentiatuppsats den 6 mars 2015 vid Stockholms universitet.