Kursen behandlar grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning samt barns kommunikation och språkutveckling utifrån aktuell forskning. Särskilt fokus läggs vid språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända och flerspråkiga elever och elever i behov av särskilt stöd. Genomgående beaktas jämställdhetsaspekter.

Kursen ges första gången höstterminen 2018.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier
 

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

  1. Språk och kommunikation, 7.5 hp
    Behandlar barns språkutveckling i tal och skrift. Delkurs 1 ges av Institutionen för språkdidaktik.
  2. Matematiska uttryck, 7.5 hp
    Behandlar hur elever kan uttrycka matematiska resonemang och matematiskt kunnande genom olika uttrycksformer. Delkurs 2 ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursen är en uppdragsutbildning och riktar sig till personal i förskoleklass som saknar behörighetsgivande examen. Sekundärt kan kursen även rikta sig till förskollärare i förskoleklass med förskollärarexamen.

Studietakt och studieform

Studieform på kursen är en kombination av campus- och distansstudier.

Kursen går på kvartsfart och består av 6-7 heldagsträffar.

Kursstart för hösten 2018 är den 10 september.

Anmälan

Kursen är sökbar för personal verksam i förskoleklassen, som arbetar som lärare/förskollärare och saknar behörighetsgivande examen och därmed också legi­timation och som har rektorns godkännande att delta.

Arbetsgivaren gör anmälan och ska intyga att den som ansöker inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation. Anmälan görs på särskild anmälningsblankett och skickas via e-post till anm.susa@su.se

Sista anmälningsdag är den 3 september.

Anmälningsblankett (35 Kb)

Urval

Behöriga sökande antas i den ordning de kommer in. Om antalet anmälda överstiger antalet tillgängliga platser upprättas en reservlista. Obehöriga pedagoger har förtur. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare i förskoleklass gå kursen.

Frågor om kursens innehåll och upplägg

Frågor om kompetensutvecklingens innehåll och upplägg besvaras av kursansvarig lärare Marlene Öhberg, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet: marlene.ohberg@isd.su.se