Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp - US155U

Kursen behandlar grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning samt barns kommunikation och språkutveckling utifrån aktuell forskning. Särskilt fokus läggs vid språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända och flerspråkiga elever och elever i behov av särskilt stöd. Genomgående beaktas jämställdhetsaspekter.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

  1. Språk och kommunikation, 7.5 hp
    Behandlar barns språkutveckling i tal och skrift. Delkurs 1 ges av Institutionen för språkdidaktik.
  2. Matematiska uttryck, 7.5 hp
    Behandlar hur elever kan uttrycka matematiska resonemang och matematiskt kunnande genom olika uttrycksformer. Delkurs 2 ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursen är en uppdragsutbildning och riktar sig till personal i förskoleklass som saknar behörighetsgivande examen. Sekundärt kan kursen även rikta sig till förskollärare i förskoleklass med förskollärarexamen.

Studietakt och studieform

Studieform på kursen är en kombination av campus- och distansstudier.

Kursen går på kvartsfart och består av 6-7 heldagsträffar fördelade över två terminer.