Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp - US155U

Kursen behandlar grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning samt barns kommunikation och språkutveckling utifrån aktuell forskning. Särskilt fokus läggs vid språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för nyanlända och flerspråkiga elever och elever i behov av särskilt stöd. Genomgående beaktas jämställdhetsaspekter.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT18

Kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

  1. Språk och kommunikation, 7.5 hp
    Behandlar barns språkutveckling i tal och skrift. Delkurs 1 ges av Institutionen för språkdidaktik.
  2. Matematiska uttryck, 7.5 hp
    Behandlar hur elever kan uttrycka matematiska resonemang och matematiskt kunnande genom olika uttrycksformer. Delkurs 2 ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursen är en uppdragsutbildning och riktar sig till personal i förskoleklass som saknar behörighetsgivande examen. Sekundärt kan kursen även rikta sig till förskollärare i förskoleklass med förskollärarexamen.

Studietakt och studieform

Studieform på kursen är en kombination av campus- och distansstudier.

Kursen går på kvartsfart och består av 6-7 heldagsträffar fördelade över två terminer.

Anmälan till vårterminen 2019

Nästa kurs ges 4 februari - 31 oktober 2019.

Kursen är sökbar för personal verksam i förskoleklass som:

  • arbetar som lärare/förskollärare och saknar behörighetsgivande examen och därmed också legi­timation, 
  • och har rektorns godkännande att delta.

Arbetsgivaren gör anmälan och ska intyga att den som ansöker inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation.

Anmälan görs senast 23 januari på särskild anmälningsblankett som skickas via e-post till anm.susa@su.se.

Anmälningsblankett (34 Kb)

Kursen kan ställas in om den inte får tillräckligt många sökande.