Utbildningen syftar till att stärka skolornas förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT18-VT19

Kursinnehåll

Du får kunskap om:

  • hur modersmålsundervisningen ger förutsättningar för flerspråkiga elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplanerna 
  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag 
  • flerspråkighet och hur det används som en resurs 
  • olika didaktiska modeller och framgångsrika arbetssätt som främjar lärande 
  • språk- och kunskapsutveckling hos eleverna 
  • texttyper och textanalys med inslag av vad som skiljer sig åt mellan modersmål och svenska 
  • digitala verktyg

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Studietakt och studieform

Kursen ges på kvartsfart, dagtid, på campus.