Kursplan - USU1HK

Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring kursen, men Institutionen för språkdidaktik är kursansvarig institution. Kursen omfattar fyra delkurser som orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. Mer information om varje delkurs finner du på ansvarig institutions webbplats:

Delkurs Ansvarig institution
1 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A Institutionen för språkdidaktik
2 Utbildningens historia och skolans plats i samhället Institutionen för pedagogik och didaktik
3 Juridik och etik i skolans värld Juridiska institutionen
4 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning B Institutionen för de humanistiska
och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik


Kursen ges nästa gång HT20.

 

Delkurs 1 USU1HK:
Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A

Delkursen behandlar bland annat ämnesdidaktisk teori och historik samt forskning om undervisning och lärande som är relevant för professionen och för respektive ämne. Delkursen fokuserar även på centrala begrepp om och syften med bedömning.

Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19
Svenska  |  Svenska som andraspråk  |  Engelska  |  Moderna språk