Kursplan  |  Kurslitteratur VT19  |  Kurslitteratur ST19  |  Betygskriterier

Schema VT19
Grupp 1  |  Grupp 2

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US262F, US263F och US264F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6. Kurserna kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som genus, klass, etnicitet och varierande språklig bakgrund.

Sommarkurs 2019

  • Kursen ges under vecka 25-34, på distans med två obligatoriska campusträffar:
    Schema ST19