► Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

 

Om du läser en lärarutbildning vid Stockholms universitet så kommer en del av din utbildning att vara förlagd ute på förskola eller skola, så kallad verksamhetsförlagd utbildning. VFU:n är en viktig del av lärarutbildningen, det är din möjlighet att få ta del av lärarvardagen och få insikt i hur verksamheten ser ut i olika delar av skolväsendet. VFU genomförs i samarbete med kommunerna i Stockholms län.

Sekretess och tystnadsplikt

Under din VFU kommer du i nära kontakt med barn och vuxna som har rätt till skydd av sin personliga integritet. Sekretess innebär ett förbud att röja uppgifter.

Utdrag ur polisregistret

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning ska genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att du måste ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska göra din verksamhetsförlagda utbildning.

VFU-portföljen

Den digitala VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg under lärarstudenternas VFU. I portföljen finns allt material från kursläraren som berör den aktuella VFU-kursen, studentens dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

VFU-handboken

VFU-handboken riktar sig till lärarstudenter, VFU-handledare och VFU-kurslärare och syftet är att informera om rutiner kring VFU.