Vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, kan du fortbilda dig i språkdidaktisk forskning. Gör en sen anmälan till höstens kurser. Ansök senast 1 oktober.
 

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning - US530F

(7.5 hp, avancerad nivå)

Förkunskapskrav: Lärarexamen med inriktning mot språk där det ingår ett självständigt arbete på grundläggande nivå om minst 15 hp; alternativt kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde.

► Sen anmälan stänger 1 oktober. Ansök på antagning.se.

 • Stämmer det att man kan lära sig ett nytt språk bara genom att läsa och lyssna?
 • Vad innebär formfokuserande språkundervisning?
 • Hur ska jag ställa mig till att rätta elevers fel i muntlig och skriftlig produktion?

Dessa och många andra frågor kring lärande och undervisning i språk har gett upphov till en mängd teorier och hypoteser om hur vi lär oss ett andra (eller främmande) språk. Teorierna har prövats i empiriska studier i såväl klassrum som i mer experimentella situationer. I den här kursen granskar vi och diskuterar sådan teoretisk och empirisk forskning som på olika sätt har påverkat hur vi ser på lärande och undervisning i språk idag.

I kursen behandlar vi också några av de metoder som används i språkdidaktisk forskning, både vad gäller insamling och analys av forskningsdata. En av kursens examinationsuppgifter innebär att du formulerar en språkdidaktisk forskningsfråga och designar en undersökning som skulle kunna hjälpa till att besvara frågan.

 • Kursen går på halvfart.
 • Start den 5 november och avslut den 18 januari.
 • Fem undervisningstillfällen: det första och sista på campus och tre i form av webbinarier.
 • Du behöver ha tillgång till dator med god internetuppkoppling samt mikrofon och webbkamera.
 • Schema.

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv - US531F

(7.5 hp, avancerad nivå)

Förkunskapskrav: Lärarexamen med inriktning mot språk där det ingår ett självständigt arbete på grundläggande nivå om minst 15 hp; alternativt kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde.

► Sen anmälan stänger 1 oktober. Ansök på antagning.se.

 • Vad innebär det för individen att möta och gradvis erövra ett nytt språks normer och praktiker?
 • Hur kan jag som lärare bättre förstå och hantera den process som andraspråkstalare går igenom när de studerar på ett annat språk än deras förstaspråk?
 • Vilka didaktiska överväganden behöver jag som lärare göra i relation till andraspråkstalare?

Att erövra ett funktionellt skriftspråk är en av de viktigaste faktorerna för att kunna tillgodogöra sig kunskap och delta i det demokratiska samhället. I den här kursen diskuteras och granskas teorier och empirisk forskning som behandlar litteracitetsutveckling och dess förutsättningar i och på ett andraspråk.

Vi utgår från den svenska kontexten och undersöker såväl språkens som andra faktorers roll för andraspråkstalares språkutveckling. Lärarens roll, både i språk och i andra ämnen utgör här en av de centrala faktorerna och de didaktiska val som lärare behöver ägna särskild uppmärksamhet.

 • Kursen går på halvfart.
 • Start den 5 november och avslut den 18 januari.
 • Tre undervisningstillfällen på campus.
 • Schema.