Anna Kaya
Anna Kaya

Svenska som andraspråk är det skolämne som har lägst andel behöriga lärare.

Enligt Skolverkets senaste statistik var endast en av fem lärare som undervisar i ämnet på gymnasiet behöriga. I grundskolan handlar det om två av fem.

- Rektorerna får helt enkelt inte fatt i personal med rätt utbildning, säger Anna Österlund, undervisningsråd på Skolverket.

Samtidigt blir behovet allt större. Antalet nyanlända barn har ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt statistik från 2014 var 23 108 av alla asylsökande barn - mer än dubbelt så många som för fyra år sedan.

Karin Sandwall
Karin Sandwall

Det är inte bara nyanlända som undervisas i svenska som andraspråk. Var femte elev i grundskolan har ett annat modersmål än svenska.

-  Alla dessa elever är inte i behov av undervisning i svenska som andra­språk. Men tillräckligt många får inte den utbildning de har rätt till, säger Anna Kaya.

Svenska som andraspråk ger samma behörighet som ämnet svenska. Skillnaden är att svenska som andraspråk är anpassat till att eleverna lär sig språket samtidigt som de ska inhämta kunskaper i andra ämnen.

- Det handlar om att lära sig skolspråket. Det är lärarna i svenska som andraspråk experter på, säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för andraspråk.

-----------------

► Läs hela artikeln i Dagens Nyheter:
    Lärarbrist bidrar till utanförskap