Hösten 2018 påbörjade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av kvaliteten på Sveriges ämneslärarutbildningar, för arbete i grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Nu är utvärderingen klar och Stockholms universitet får omdömet hög kvalitet för ämneslärarutbildningen i svenska, där Institutionen för språkdidaktik är programansvarig institution.

Även universitetets utbildningsvetenskapliga kärna (UVK) och verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som är centrala komponenter i alla lärarutbildningar, får omdömet hög kvalitet.

UKÄ:s bedömargrupp lyfter bland annat: 

  • väl kvalificerad personal
  • starka forskningsmiljöer
  • väl genomtänkt progression inom UVK och VFU
  • fördjupade ämneskunskaper som bidrar till förmågan att göra väl avvägda didaktiska val

Läs mer på Lärarutbildningsportalen:
Hög kvalitet på universitetets ämneslärarutbildningar

 

---------------

Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna.

Bedömningarna genomförs av flera bedömargrupper, som består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Bedömningarna baseras på självvärderingar som lärosätet skickar in till UKÄ, studenternas examensarbeten från det senaste året, intervjuer med lärosätet och med studenter, samt statistik över hur många studenter som hoppar av utbildningen.