Uppsatsskrivande student. Bild från Pixabay.
 

När fler studenter antas till lärarutbildningen behöver vi tänka i nya banor kring undervisningen. Vid Institutionen för språkdidaktik skriver varje termin cirka 130 studenter ett självständigt arbete och gruppen kommer att växa ytterligare. Studenternas förutsättningar att klara studierna varierar och för en del är det en stor utmaning att skriva korrekt akademisk svenska.

Fokus på processen

Inför höstterminen 2017 ändrades institutionens kurs i självständigt arbete på grundnivå. Idag finns ett tyngre fokus på processen och studenterna får undervisning och praktiska övningar i såväl syftesformulering, datainsamlingsmetoder och litteratursökning som i akademiskt skrivande. De arbetar nu även mer tillsammans och lärarens undervisning och handledning ges i helgrupp.

VASA:s projektgrupp: Katarina Rejman, Ylva Falk, Christine Ericsdotter Nordgren och Maria Lans.

Vi är på rätt väg, det nya arbetssättet upplevs positivt av både studenter och lärare, men samtidigt är det tydligt att studenterna behöver mer stöd. Därför har vi startat projektet Vidareutveckling av självständigt arbete (VASA) som finansieras genom Humanistiska fakultetens verksamhetsstöd för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA).

Projektledare för VASA är Katarina Rejman som är kursansvarig för självständigt arbete på grundnivå. Till sin hjälp har hon Ylva Falk, kursansvarig för självständigt arbete på avancerad nivå och Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare för Språkstudion och teknisk sakkunnig i projektet. Administratör är Maria Lans. Samtliga medverkande är anställda vid Institutionen för språkdidaktik.

Digitala övningar och filmer

Tanken med VASA-projektet är att skapa ett digitalt stödmaterial som ska komplettera dagens undervisning. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att klara kursen i självständigt arbete inom utsatt tid och att de ska få bättre förutsättningar för en givande lärandeprocess.

Det digitala materialet kommer att utformas så att alla studenter kan ha nytta av det, även de som inte signalerar ett tydligt stödbehov. Även handledarna kommer allt eftersom att introduceras.

Projektet VASA inleds hösten 2018 med att vi inventerar befintliga digitala verktyg som kan användas i stödmaterialet. Därefter spelas korta föreläsningar in, med olika teman i anslutning till uppsatsmallens rubriker. Nästa steg blir att producera material för digitala övningar, där studenterna får se resultatet direkt samt att de får framåtsyftande feedback.

Under våren och hösten 2019 ska även ett par längre filmer spelas in. En student som redan skrivit sitt självständiga arbete ska få berätta om arbetsprocessen och ge tips och råd och studenter och handledare ska intervjuas. Den senare filmen är tänkt att fungera som en FAQ och ska ge svar på frågor som uppkommer under kursens gång.

Hela projektet beräknas vara slutfört under vårterminen 2020.​