Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) menar att det är hög tid att (igen) ställa sig frågan om det är ändamålsenligt med två svenskämnen i dagens skola. Som ett led i arbetet att få till stånd en debatt kring frågan anordnade NC i januari 2020 konferensen Vadan och varthän? Dåtid, nutid och framtid för svenska i ett andraspråksperspektiv.

Genom att samla ledande forskare och utbildningsaktörer ville NC ta avstamp i ämnets utveckling hittills, samt blicka framåt för att formulera vad som behöver göras gällande forskning, undervisning och utbildningspolitiskt arbete kring svenska i ett andraspråksperspektiv. Under konferensen hölls ett antal presentationer som följdes av diskussionspass där deltagarna utbytte tankar och idéer med varandra. Samtliga presentationer spelades in och finns nu upplagda på NC:s webbplats:

Konferensen Vadan och varthän? var även en avtackning av professorerna Inger Lindberg och Monica Axelsson, som nyligen har gått i pension: 

Inger Lindberg och Monica Axelsson. Foto: M Lindvall