Var går den systemisk funktionella lingvistikens gränser? Vilka frågor kan SFL besvara? Vilken typ av empiri går att studera inom ramarna för SFL? Vilka är de mest aktuella teoretiska och metodiska utmaningarna?

Den tionde nordiska SFL-workshoppen had temat Vid SFLs gränser och inbjöd särskilt till bidrag som tematiserar metodologiska, teoretiska och empiriska gränser och outforskade möjligheter för SFL, förslagsvis i relation till ämnen som (språk)didaktisk forskning, andraspråksforskning, samtalsanalys, översättningsvetenskap, multimodalitet eller diskursanalys.