Sara Snoder

Sara Snoder håller sitt 50 %-seminarium.
 

Tänkt titel på Saras sammanläggningsavhandling är:

Flerspråkighetens möjliga utrymmen i låg- och mellanstadieklassrum. En studie av flerspråkiga grundskollärares perspektiv.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med mer och ny kunskap om flerspråkiga undervisningspraktiker i skolans tidigare år utifrån flerspråkiga låg- och mellanstadielärares perspektiv i språkligt heterogena klassrum. Detta görs genom att undersöka flerspråkiga lärares perspektiv på sin egen flerspråkighet, sina elevers språkliga identitetskonstruktioner samt möjlig flerspråkig användning i låg- och mellanstadiekontexter med hög andel flerspråkiga elever. En lingvistiskt etnografisk ansats utgör både en forskningsmetodologisk och epistemologisk utgångspunkt.

Underlaget för Saras 50 %-seminarium är en övergripande text om den röda tråden i avhandlingen och ett artikelmanus.

Läsare är universitetslektor och docent Jenny Rosén, Stockholms universitet.

  • Du som vill delta i seminariet är välkommen att kontakta Sara för att få ta del av texten.
  • Zoomlänk för internseminariet skickas ut per e-post till samtliga medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik.

Sara Snoders handledare är: