Forskarskolan är ett resultat av ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och kommunerna i Stockholms län med avsikten att stärka skolrelevant forskning.

Forskarskolan startade hösten 2009 och är ett samarbete mellan flera utbildningsvetenskapliga institutioner vid Stockholms universitet, men samordnas av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Syftet med forskarskolan är att lärarens egen forskning ska utveckla undervisningen i skolan och stärka läraryrkets kunskapsbas. Målet är att utveckla skolrelevant forskning med särskilt fokus på ämnesdidaktik.

Studier inom forskarskolan leder fram till licentiatexamen.

Licentiatuppsats som skrivits vid Institutionen för språkdidaktik inom ramen för forskarskolan:

Pågående avhandlingsprojekt vid Institutionen för språkdidaktik inom ramen för forskarskolan:

Läs mer om forskarskolan på Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktiks webbplats:
► Forskarskola med ämnesdidaktisk inriktning