Per Blomqvist
Per Blomqvist

Per Blomqvists avhandling handlar om hur skrivbedömning tar form i samtal mellan lärare. Särskilt intresse riktas mot vilka uppfattningar och normer lärarna uttrycker när de gemensamt bedömer elevers skrivande, vad interaktionen kännetecknas av och hur lärarna använder skrivbedömningar för didaktiska beslut och betygssättning. Ett sådant perspektiv innebär ett fokus på de tolkande och meningsskapande processer som bedömning av komplexa handlingar innebär.

Följande tre artiklar ingår i avhandlingen:

  • Blomqvist, P., Lindberg, V. & Skar, G. B. (2016). Vad behöver eleverna undervisning i för att utveckla sitt skrivande? Förväntningsnormer och didaktiska beslut i svensklärares bedömningssamtal. I: Acta Didactica Norge, Vol. 10, s. 1–22.
  • Blomqvist, P. (2018). Vad uppmärksammar lärare i samtal om skrivbedömning? Svensklärares normer för beslut om summativ bedömning. I: Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 4, s. 34–55.
  • Blomqvist, P. (2018). Är vi överens om det? Samspel och samstämmighet i svensklärares bedömningssamtal om gymnasieelevers skrivande. I: Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 4, s. 1–21.

Disputation:
Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet

► Fredag 8 juni kl 10.00-12.00 i William Olsson-salen, Geovetenskapens hus.

Opponent: Lars Evensen, professor i anvendt språkvitenskap, Institutt for språk og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Alla intresserade är välkomna till disputationen!