Julia Prentice
Julia Prentice

Julia Prentice är universitetslektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om konventionaliserade flerordsuttryck i andraspråksinlärning och -användning av svenska. De senaste åren har hon arbetat i projektet Ett svenskt konstruktikon, inom vilket en databas med svenska konstruktionsbeskrivningar utvecklas.

På seminariet talade Julia Prentice om ett pågående arbete som syftar till att, med utgångspunkt i det svenska konstruktikonprojektet, utveckla konstruktionsbaserat material för andraspråksundervisning. Tanken är att med hjälp av konkreta övningsförslag och annat stödmaterial, som baseras på konstruktionsgrammatisk forskning om språkinlärning och utvecklas bland annat genom utprövning i L2-klassrum, göra det lättare att utnyttja konstruktikondatabasen för språkpedagogiska ändamål.