Sofia Pulls. Foto: Per Melander

Sofia Pulls är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, sedan 2019. Hennes forskningsintressen rör främst didaktik, kreativt skrivande och lyrik.

Skrivandets skiftande syfte

Högre seminarium med Sofia Pulls.

Abstrakt

Vid seminariet presenterade Sofia Pulls sin avhandling Skrivande och blivande. Konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1979-2015 (2019). I avhandlingen analyserar Pulls ett trettiotal skrivhandböcker, men även pedagogiska texter för formellt lärande, för att förstå hur skönlitterärt skrivande och skrivande subjekt konstrueras - över tid och i olika typer av sammanhang. Varför skriver vi egentligen skönlitterärt och är skönlitterärt skrivande ett arbete, en fritidsaktivitet eller något som hör hemma i skolan?

I analysen används Roz Ivaničs (2004) ramverk för analys av skrivdiskurser, samt teoretiska perspektiv från exempelvis Zygmunt Bauman (2008) och Richard Sennett (2007). Presentationen kommer att ta sin utgångspunkt i den historiska utvecklingen, för att visa hur föreställningar om skönlitterärt skrivande har förändrats och hur dessa förändringar kan förstås i en samhällelig kontext.