Jessica Berggren
Jessica Berggren

I mitt doktorandprojekt undersöker jag vad elever kan lära sig om skrivande på engelska genom att ge feedback på sina kamraters texter. Projektet är uppdelat i två studier, och min presentation kommer att fokusera på den andra studien som kombinerar det formativa synsättet som förknippas med kamratrespons, med en sociokulturell syn på kollaborativt lärande. Dessutom inkluderar studien ett fokus på elevers samtal när de diskuterar sina kamraters texter. Hur pratar eleverna om texterna de ska bedöma och hur formulerar de gemensamt relevant feedback?

Även om kamratbedömning och skrivande är ett stort internationellt forskningsområde, så finns det få studier på grundskolenivå. I studien följer jag en klass i årskurs åtta under tre arbetsområden där de skriver olika texter. I samtliga områden formulerar elever och lärare gemensamt kriterier och dessutom arbetar eleverna tillsammans med att ge skriftlig feedback på sina kamraters texter under en lektion. Insamlat material inkluderar videoinspelningar av undervisning och elevers textsamtal, skriftlig feedback, elevernas egna texter (första utkast och reviderad version) och elevenkäter. För att analysera elevernas samtal följande tre kategorier använts som utgångspunkt: exploratory, cumulative, och disputational (Littleton & Mercer, 2013).

Preliminära resultat av textsamtalen visar att eleverna i min studie främst är involverade i samtal av kumulativ typ, vilket innebär ett stödjande förhållningssätt där de bygger vidare på varandras idéer. I min presentation jämförs och diskuteras de här resultaten i relation till undervisning, den skriftliga feedbacken och elevernas egna texter för att skapa en helhetsbild av kamratrespons som kollaborativt lärande i språkklassrummet.