Joke Dewilde
Joke Dewilde

Joke Dewilde's research interests are primarily linked to the fields of bilingualism and bilingual education. In 2013 she defended her PhD at the University of Oslo with the title Ambulating teachers - A case study of bilingual teachers and teacher collaboration.

In her study she investigated how bilingual teachers collaborated with other teachers with regard to the education of emergent bilingual pupils in Norwegian compulsory school. Currently she is employed as postdoctoral fellow at the Faculty of Educational Research at the University of Oslo where she investigates multilingual young people as writers in and outside of school. Amongst her other interests are sociolinguistics in educational settings, discourse analysis and ethnography.

"I dette foredraget skal jeg fokusere på metodisk tilgang og en forståelsesorientert analytisk inngang til elevers skriving i to etnografisk orienterte forskningsprosjekter.

Det første er et delprosjekt under Learning Spaces for Inclusion - Success Stories from Immigrant Students and School Communities in Four Nordic Countries, finansiert av NordForsk i perioden 2013-2015. Det andre er mitt pågående postdoktorprosjekt ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, Universitetet i Oslo. I begge disse prosjektene studerer jeg sent ankomne ungdommers skriving på skole og i fritida.
Det jeg vil belyse, er på den ene siden hvordan jeg i disse prosjektene har gått fram for å utvikle deltakersensitive metoder for innsamling av relevant materiale, og på den andre siden hvordan jeg nærmer meg, analyserer og forstår disse ungdommenes skriving.

Jeg innledet den første studien med å si til ungdommene: "Fortell meg hvordan jeg kan bli kjent med deg." Mohammed foreslo at han kunne skrive korte refleksjonstekster, slik han pleier å gjøre hjemme. Bahar inviterte meg som facebookvenn, en plattform hun bruker til å kommunisere med vennene sine, og hun ga meg tilgang til skoleinnleveringene i norsk og engelsk. Gjennom å analysere interaksjonen min med ungdommene vil jeg vise hvordan vi forhandlet framgangsmåter til å bli kjent med dem og ulike forståelser av skriving.

I den andre studien blir jeg kjent med ungdommene i en innføringsklasse som deltakende observatør. Jeg bruker god tid til å bli kjent med dem som skrivere i klasserommet ved å snakke med dem om tekstene som de skriver. I neste omgang er målet at de inviterer meg med til andre arenaer som er viktige for dem, der de bruker skriving. Jeg er opptatt av å finne rom, både på skolen og i fritida, der ungdommene opptrer som kreative skrivere.

Som linse for analysene, bruker jeg en transspråklig forståelse av skriving (Canagarajah, 2013). En slik forståelse setter språkbrukernes språkpraksiser i sentrum framfor de individuelle språkene. Fokuset blir derfor på hvordan ungdommer som sosiale agenter gir mening til de språklige ressursene de drar veksler på i situerte literacy-praksiser. Tekstene blir forstått som et produkt av en kontaktsone (Pratt, 1991), det vil si et asymmetrisk maktforhold der kulturelle forståelser og oppfatninger møtes, interagerer og kjemper med hverandre. Materialet som jeg legger til grunn, er derfor ikke bare elevenes skriftlige tekster, men også samtaler som jeg har hatt med dem om språklige valgene.

Referanser:
- Canagarajah, S. (Ed.). (2013). Literacy as translingual practice: Between communities and classrooms. NY: Routledge.
- Pratt, M. L. (1991). Arts of the contact zone. Profession, 91, 33-40.

Jeg er opptatt av å finne rom, både på skolen og i fritida, der ungdommene opptrer som kreative skrivere."