Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Svenskagruppen (läs-, skriv- och litteraturdidaktik) och svenska som andraspråksgruppen är värdar för detta seminarium.

Projektet STELLA är ett samarbete mellan docent Anna Slotte och dr Kirsi Wallinheimo vid Helsingfors universitet och docent Elisabeth Zetterholm och dr Katarina Rejman vid Stockholms universitet.
 

Högre seminarium:
Studenters och elevers lärande och läsförståelse (STELLA)

Presentation av ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet.

► Tisdag 4 december kl 13.00-14.30 i sal E237, Södra huset.

Syftet med projektet STELLA är dels att söka förstå hur flerspråkiga elever uttrycker sin läsförståelse i samtal med varandra, dels hur lärarstudenter utvecklar sin didaktiska kompetens i arbete med olika typer av texter, både skönlitteratur och faktatexter.

Materialet samlas in i samband med lärarstudenternas praktik/vfu i årskurs 1-3 samt 7-9. Vi är med vid planeringen av undervisningen, vi gör observationer av undervisningen och sedan en gemensam reflektion efter den genomförda lektionen - allt tillsammans med lärarstudent och handledare.

Förutom att följa lärarstudenter och se hur elever arbetar med texterna i klassrummet är vi nyfikna på om vi kan iaktta några skillnader i utfallet mellan studien i svensk respektive finländsk kontext. Under seminariet får deltagarna se några klipp ur det finländska materialet, och vi diskuterar utifrån några frågor vi formulerat till materialet.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!