Anna Lindholm
Anna Lindholm

I juni 2019 disputerade Anna Lindholm vid Göteborgs universitet, i svenska som andraspråk. Nu arbetar hon som universitetsadjunkt vid Karlstads universitet.

Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska: Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet

Högre seminarium med Anna Lindholm.
 

Under seminariet presenterade Anna Lindholm sin avhandling Flerspråkiga elevers läsförståelse på svenska. Om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet. Det är en sammanläggningsavhandling bestående av tre artiklar samt en kappa.

I avhandlingen undersöks lässtrategiers betydelse för flerspråkiga elevers utveckling av läsförståelse i ett undervisnings-, läsutvecklings- och individperspektiv. Den övergripande metodologiska ansatsen är Mixed Methods Research och materialet har samlats in genom klassrumsobservationer, läsförståelsetest, enkäter och intervjuer.

Studien har genomförts på en skola där cirka 95 % av eleverna är flerspråkiga. Skolledningen har särskilt satsat på att fortbilda samtliga lärare i arbete med lässtrategier och de utgår i huvudsak från grundstrategierna i undervisningsmodellen Reciprocal Teaching, det vill säga göra förutsägelser, ställa frågor, reda ut oklarheter och summera.