Elever läser deckare och skriver spökhistorier

Rapport från två forskningsprojekt i grundskolans svenskundervisning

I detta högre seminarium presenterades två språkdidaktiska studier genomförda i grundskolans årskurs 7 och 5.
 

Elever läser deckare i ett en-till-en-klassrum

Presentationen byggde på forskningsstudien Klassrummet som arena för literacyutveckling, som genomfördes under november 2018 - maj 2019 i årskurs 7 på en en-till-en-skola. Studien kan beskrivas som en processtudie där engagemang i och utfall av ett skönlitterärt läsprojekt undersöks. I studien har estetiska lärprocesser och framförallt pedagogiskt drama använts för att engagera eleverna i undervisningen och för att utveckla elevernas skönlitterära läsförståelse.

Eleverna visar i många av de genomförda undervisningsaktiviteterna ett vitalt engagemang. I analys av de texter de producerat i anslutning till läsningen visade eleverna prov på förmåga till litterär analys genom att diskutera den lästa deckaren utifrån kunskaper i och om vad en litterär text är.

Christina Hedman, Ewa Jacquet, Eva Nilson och Katarina Rejman.

Lärares didaktiska överväganden i arbetet med fängslande berättelser - elever i årskurs 5 skriver spökhistorier

I arbetet med skönlitterära texter är en avgörande didaktisk ambition att få mötet mellan innehållet och eleven fruktsamt. I den här kvalitativa fallstudien utgör några spökhistorier modelltexter för elevernas eget skrivande och vi undersöker förhållandet mellan planerad och realiserad undervisning, samt vilka spår av undervisningen man kan se i elevernas texter.

Vi tar avstamp i de didaktiska frågorna vad, hur, varför, men även vem, vilka utgör centrala aspekter. Empirin består av videoinspelningar, fältanteckningar, skönlitterära modelltexter, tankekartor och elevtexter. Våra resultat visar att lärarnas undervisning i hög grad riktas in mot ordnivå medan eleverna visar intresse och medvetenhet rörande form och berättarteknik. Detta väcker bland annat frågor om textval och vilka aspekter av undervisningen som hamnar i förgrund respektive bakgrund i undervisningen.

Forskargruppen LäST (Läsning Samtal Texter):
Katarina Rejman, Eva Söderberg och Sari Vuorenpää.