Forskningsprojekt om skolämnet svenska som andraspråk.

Projektets syfte

Projektet syftar till att belysa skolämnet svenska som andraspråks betydelse för elever i tre gymnasieskolor med hög andel flerspråkiga elever. Utgångspunkten är en etnografisk studie med fokus på elevers och lärares emiska perspektiv, sva-ämnets gestaltning i dessa skolor samt analyser av lokala diskurser om ämnet i förhållande till kringgärdande diskurser.

I projektet undersöks även svenska som andraspråksundervisningen i en flerspråkig grundskola i årskurserna 1-6 med avseende på undervisningspraktiker och lokala diskurser om ämnet. Även samarbetet mellan svenska som andraspråk och ämnet modersmål studeras.

Forskare

Projektet är ett samarbete mellan professor Christina Hedman och universitetslektor Ulrika Magnusson, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Finansiering

Anslagsgivare är Erik Wellanders fond 2016-2017. Projektet har även fått medel från Åke Wibergs stiftelse 2018.