Det övergripande syftet med samverkansprojektet är att skapa kunskap om barns lärande genom att identifiera språk- och kunskapsutvecklande skolpraktiker. Vi är särskilt intresserade av sådana praktiker där elever idag erbjuds omvärldskunskap och som även ger den flerspråkiga eleven, i såväl Finland som Sverige, optimala möjligheter till lärande i skolan. Studien kommer att bygga på kvalitativa data som samlas in under skolbesök i flerspråkiga skolor i Finland och Sverige.

Forskare

Ett samarbete mellan docent Lili-Ann Wolff, Helsingfors universitet och dr Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Finansiering

Medel beviljade av Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet 2018-2019.