Lisa Källermark Haya
Lisa Källermark Haya

Lisa Källermark Haya:
Agency in the Spanish language classroom.
Student and teacher choices, actions and reports when students search for information online as a part of a theme.

Opponent var docent Leena Kuure, Oulu, Finland.

Licputationen spelades in och kan ses via denna länk: Lisa Källermark Haya - licputation 2015-04-10
 

Lisa har genomfört en kvalitativ studie kring vilka val, handlingar och uttalanden som några elever i spanska och deras lärare gör när de arbetar med en del av ett längre tema i spanska. Under den aktuella forskningslektionen skulle eleverna söka efter information på internet kring några specifika företeelser i olika latinamerikanska länder.

De teoretiska perspektiv som används återfinns inom sociokulturell syn på språkinlärning, mer specifikt baserade på aktivitetsteori och Designs for Learning. Som datainsamlingsmetoder användes främst skärminspelningar och semistrukturerade intervjuer. Några av resultaten tyder bland annat på att:

- några av de aktivitetssystem som ryms inom lektionen krockar delvis med varandra. Detta blir till exempel tydligt genom att eleverna är mer inriktade på slutprodukt, medan läraren fokuserar på arbetsprocess.
- eleverna använder andra resurser för att utföra sitt arbete än de som läraren menade skulle vara viktiga för dem.
- elevernas handlingar tyder på att deras inlärningsprocess består av produktion i minst lika hög grad som reception.
- eleverna kan inte automatiskt använda sig av de vanor och kunskaper som de skulle använt vad det gäller informationssökning på engelska - därför behöver olika språks status nyanseras i kursplanerna.