Utbildningen syftar till att stärka skolornas förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Målet är att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever.

Kursen startar hösten 2017, efter höstlovet, och sträcker sig fram till sommaren 2018.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursinnehåll

Du får bland annat kunskap om:

  • hur du analyserar elevens och verksamhetens förutsättningar för att eleven ska nå goda resultat
  • inkluderande och normkritiskt förhållningssätt där mångfald ses som en tillgång
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan modersmålslärare, studiehandledare och klass- och ämneslärare
  • hur skolpersonalens egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande

Förkunskapskrav

För att delta i utbildningen krävs att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Studietakt och studieform

Kursen ges på kvartsfart, dagtid, på campus.

De obligatoriska campusträffarna äger rum kl 15-18 följande datum:
HT17: 9/11, 23/11, 12/12
VT18: 15/1, 16/2, 15/3, 18/4, 17/5

Fullständigt schema med lokaler kommer att publiceras här i augusti.

Anmälan

Skolledare anmäler sina personalteam (minst 2 deltagare) till utbildningen via anmälningsblankett:
Anmälan till kompetensutvecklingssatsning Nyanlända elevers skolframgång 2017/2018

  • Blanketten fylls i digitalt och skickas via e-post till Sektionen för uppdragssamordning vid Stockholms universitet: anm.susa@su.se
  • Sista anmälningsdag är den 8 oktober 2017.

Anmälningarna rangordnas i den ordning de kommer in. Om antalet anmälda överstiger antalet tillgängliga platser upprättas en reservlista.

Frågor om kursens innehåll och upplägg

Frågor om kompetensutvecklingens innehåll och upplägg besvaras av kursansvarig lärare Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet: jenny.rosen@isd.su.se