Ewa Bergh Nestlog och Elisabeth Zetterholm
Ewa Bergh Nestlog och Elisabeth Zetterholm

Ewa Bergh Nestlog, FD i svenska språket med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet, har i sin diskursanalytiskt inriktade forskning framför allt intresserat sig för elevers skrivande och skrivundervisning i årskurs 1-6.

Elisabeth Zetterholm är docent i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Ett av hennes forskningsfält är hur elevers flerspråkighet synliggörs i det flerspråkiga klassrummet och hur de yngre barnen får möjlighet att utveckla litteracitet på alla sina språk.

Språkdidaktiskt seminarium:
Flerspråkiga elevers texter och literacy-praktiker

► Tisdag 10 oktober kl 14:30-16:00, E237 Södra huset

Abstract

I ett forskningsprojekt i ett flerspråkigt klassrum studeras undervisningspraktiken och elevernas naturvetenskapligt inriktade texter under deras första tre skolår. Undervisningspraktiken byggs upp av konkreta gemensamma upplevelser och interaktion mellan deltagarna, vilket tillsammans med undervisning om textstrukturer bildar utgångspunkt för skrivandet. Syftet med studien som presenteras är att undersöka elevernas första naturvetenskapligt inriktade skoltexter och vilka funktioner flerspråkigt arbete med texterna i skolans och hemmets literacy-praktiker kan ha, sett från elevernas, föräldrarnas och lärarens perspektiv.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna!