I kursen:

  • behandlas grundläggande litteracitet och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med Skolverkets stödmaterial i grundläggande litteracitet som utgångspunkt
  • fördjupas deltagarnas förståelse av stödmaterialets kunskapsdel genom att teoretiska perspektiv på litteracitet diskuteras och analyseras samt genom att materialet analyseras och diskuteras i relation till egna erfarenheter av den aktuella undervisningspraktiken och till relevanta styrdokument
  • ges tillfällen att utforma, exemplifiera och diskutera uppläggning av språk- och kunskapsutvecklande undervisning, med särskilt fokus på kartläggning, bedömning och dokumentation av vuxna andraspråksinlärares utveckling av grundläggande litteracitet.

Undervisningen tar även utgångspunkt i ett normkritiskt och interkulturellt förhållningssätt vilket inkluderar hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande samt betydelsen av ett resursperspektiv i förhållande till elevers tidigare kunskaper, erfarenheter och språk.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen startade vecka 45 2017 och sträcker sig ända in på höstterminen 2018.