Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom den valda inriktningen, samt stärka dina ämnesöverskridande kunskaper i bland annat vetenskapsteori, forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Utbildningen består av obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet, obligatoriska kurser inom inriktningen, språkdidaktik, samt valbara kurser ur Humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud.

Ämnet språkdidaktik berör grundläggande aspekter som den didaktiska kunskapen om språk och språkinlärning ur ett mångfaldsperspektiv och språkets roll som identitetsmarkör, kunskapsbildare och kunskapsbärare i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande. Ämnets uppgift är även att belysa och bidra till en kritisk debatt där språkets roll i skola och samhälle relateras till makt- och dominansförhållanden samt frågor om klass, kön och etnicitet.

Inriktningen språkdidaktik ger en fördjupning i för språkundervisningen intressanta forskningsämnen som till exempel språkutveckling, läs- och skrivutveckling, svenska och svenska som andraspråk, moderna språk och lärande och bedömning.

Behörighet

  • Filosofie kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde eller lärarexamen med inriktning mot språk samt examensarbete på kandidatnivå i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande antingen inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna.
  • Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande

Studiegång inriktning språkdidaktik

Kurserna är länkade till respektive kurssida.

Termin 1

LIM006 Språket i bruk, 7.5 hp Institutionen för lingvistik
FIVFE0 Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp Filosofiska institutionen
US530F Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
US531F Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 2

Valbara kurser på avancerad nivå, 4 x 7.5 hp Humanistiska fakulteten


Termin 3

ENAEV0 English for Academic Research, 7.5 credits Engelska institutionen
LIM024 Korpusbaserade metoder, 7.5 hp Institutionen för lingvistik
Valbara kurser på avancerad nivå, 2 x 7.5 hp Humanistiska fakulteten

Minst två av de sammanlagt sex valbara kurserna som läses termin 2 och termin 3 ska läsas inom huvudinriktningen språkdidaktik. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig studierektor.

Termin 4

US512M Språkdidaktik - masterkurs, 30 hp Institutionen för språkdidaktik