Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema HT19

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US261FUS263F och US264F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6. Kurserna kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

I kursen betonas olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle. Olika former av läs- och skrivsvårigheter behandlas. Vidare introduceras former för bedömning och kartläggning av läs- och skrivutveckling.