När du skriver ditt självständiga arbete vid Institutionen för språkdidaktik förväntas du göra en språkdidaktisk studie. Det innebär att din studie på något sätt har relevans för undervisningen i svenska och/eller engelska. Du som studerar till grundlärare kan dock inte skriva ett arbete om undervisning i svenska som andraspråk eller specialpedagogik.

När du skriver ett självständigt arbete ska du göra några viktiga val:

  1. Tema
  2. Forskningsingång
  3. Datainsamlingsmetod

Den här triangeln illustrerar vilka valmöjligheter du har när du skriver ditt självständiga arbete vid Institutionen för språkdidaktik:

Genom att först välja ett tema, och sedan välja en ingång, och därefter slå fast en eller flera datainsamlingsmetoder för din studie, har du skapat en stomme för ditt självständiga arbete. Utifrån de val du gjort formulerar du sedan ett syfte i samråd med din handledare.

Om du är intresserad av grammatik kan det till exempel bli så här:

  1. Du väljer att skriva om grammatikdidaktik i engelska eller svenska.
  2. Du bestämmer vilken ingång din studie ska ha - kanske väljer du att fokusera på läromedel?
  3. Du kommer då att göra en textanalys, som alltså är din metod. Eventuellt kombinerar du detta med en intervju, där du diskuterar det undersökta läromedlet med en eller flera lärare och elever.

Stöd för ditt skrivande

Självständigt arbete förutsätter att du arbetar rätt självständigt. Du får förstås stöd i form av undervisning, handledning och kurslitteratur med mera, men när du sitter själv och skriver kan du ha stor nytta av följande tips och resurssidor.

- Hjälp med att hitta litteratur och tidigare forskning

Universitetsbibliotekets guider är bra:

- Stöd för det akademiska skrivandet

Studie- och språkverkstaden har en del att erbjuda:

- Tips på hur du formulerar dig på ett precist och akademiskt sätt

Karolinska institutets frasbank med användbara uttryckssätt kan vara till ovärderlig hjälp:

- Svar på frågor om referensteknik och APA

Universitetsbiblioteket har en guide till att skriva uppsats och hur du värderar och refererar till olika källor:

Karolinska institutet har en guide för referenser enligt APA. Du klickar i vad det är du vill referera till och får sedan exempel på hur den referensen ska se ut:

På Youtube hittar du en kort introduktion till referenshantering enligt APA-modellen:

Kungliga bibliotekets databas Libris kan användas för att skapa referenser enligt olika referenssystem (inklusive APA):

Vad innebär det att skriva självständigt arbete?

Vill du höra två handledare och examinatorer diskutera vad det innebär att skriva ett självständigt arbete? Då kan du lyssna på universitetsbibliotekets podd: