• Du som beviljas MFS-stipendium ska:
  - på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats eller ditt examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen
  - i minst åtta veckor studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till
 • Du kan söka ett MFS-stipendium på 27000 kronor.
 • Du blir reseförsäkrad via institutionen (Kammarkollegiets försäkring, Student UT).

 

Kriterier för att söka MFS

 • Institutionen för språkdidaktik önskar att du skriver ditt självständiga arbete på avancerad nivå, men även du som skriver på grundnivå kan söka om du vid utresan har tagit minst 150 högskolepoäng.
 • Du ska studera vid ett svenskt universitet eller högskola och inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Du ska ha goda kunskaper i engelska.
 • Du ska skriva uppsatsen på engelska eller värdlandets officiella språk, vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
 • Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT) eller innehar dubbelt medborgarskap (Sverige och ett annat land) är det inte tillåtet att genomföra MFS-studien i det andra hemlandet. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska vara fast boende (folkbokförda) i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för beviljandet.
 • Du får inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sidafinansierade stipendier för samma typ av studie som ansökan avser. Däremot är andra erfarenheter från exempelvis studier eller volontärarbete i utvecklingsländer inget hinder för att beviljas MFS-stipendium.

Stipendiebelopp och budget

 • MFS-stipendiet:
  - är fastställt till 27000 kronor per student, från 2014 års omgång
  - är inte avsett att täcka alla utgifter under fältperioden och behöver normalt kompletteras med till exempel studiemedel
  - betalas ut som en engångssumma, genom universitetets lönesystem, till Nordea
 • För att få MFS-stipendiet insatt på ditt svenska konto (oavsett bank) måste du:
  - fylla i blanketten som institutionens MFS-handläggare skickar till dig
  - skicka blanketten till Nordea senast 10 bankdagar innan utbetalning
 • I ansökan ska en preliminär budget lämnas enligt följande:
  - Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras
  - Del av levnadsomkostnader (50 % av utlandstraktamente), se Skatteverket
  - Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen
  - Vaccinationer
  - Eventuella kostnader för utrustning
  - Resa till och från kursort där förberedelsekursen ges
  - Tryckning av MFS-uppsatsen (högst 10 exemplar)

Obligatorisk förberedelsekurs

Alla studenter som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation.

 • Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand.
 • Du anmäler dig till kursen via MFS kursanmälningssystem.

För mer praktisk information om kursen och kursgården, se MFS kursanmälningssystem.

Frågor gällande reseersättning till och från kursen hanteras av Sida Partnership Forum. Stipendiater som tilldelats 27000 kronor från och med 2014 års tilldelning kan inte ansöka om reseersättning.

Institutionens MFS-handläggare kan ge dig mer information om förberedelsekurserna.

Uppsatser och reseberättelser

 • De studenter som genomfört studier inom MFS ska ladda upp uppsats och reseberättelse i MFS Kursanmälningssystem.
 • MFS-uppsatsen ska anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.