Språkdidaktik är ett flervetenskapligt ämnesområde som befinner sig i en skärningsyta mellan språk- och litteraturvetenskap och didaktik. Gemensamma nämnare för utbildning och forskning inom området är språk, litteratur, didaktik, utbildning och lärande från förskola till vuxenutbildning. En central utgångspunkt är språkets roll som kunskapsbildare, kunskapsbärare och identitetsmarkör i såväl barns och ungdomars som vuxnas utveckling och lärande.

Huvudsakliga områden inom fältet är svenska och svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, engelska och moderna språk med didaktisk inriktning, flerspråkighet, språkinlärning samt språkutveckling, läsning, läs- och skrivutveckling och litteracitet.

Bland centrala forskningsområden inom detta breda fält kan nämnas:

  • språkutveckling
  • läs- och skrivutveckling samt litteracitet
  • svenska och svenska som andraspråk (inklusive svenskämnets didaktik, flerspråkighet, kultur och lärande)
  • moderna språk och lärande
  • bedömning av kunskap och kompetens i språk och språkutveckling
  • språkets roll för kunskapsutveckling och tänkande i allmänhet och i olika skolämnen i synnerhet