Inom forskarskolan SEMLA ges fyra obligatoriska kurser.

HT 2018: Språkdidaktisk forskningsetik, 3.5 hp

I kursen introduceras forskningsetiska frågeställningar, den historiska utvecklingen, dagens etikprövningar med Etikprövningslagen, GDPR, samt synen på oredlighet i forskning. Etiska frågor rörande medforskning med skola och samhälle presenteras och diskuteras. En del av kursen ägnas åt arbete med frågor kring lagring, publicering, och bevarande av data samt upprättande av en individuell datahanteringsplan.

VT 2019: Didaktiska dimensioner av flerspråkighet, 7.5 hp

I kursen introduceras frågeställningar rörande flerspråkighet av relevans för lärande och undervisning av språk och andra ämnen, i olika utbildningskontexter och i olika geografiska områden samt med avseende på olika åldrar. Olika teoretiska strömningar och metoder inom internationell flerspråkighetsforskning behandlas.

HT 2019: Mixed Methods, 7.5 hp

In this course we focus on mixed methods in educational science research with a focus on language teaching and learning. The purpose of the course is to provide enhanced knowledge about research methodology and research ethics in the field.

VT 2020: Pedagogisk bedömning med inriktning mot språk, 7.5 hp

Kursen syftar till att ge en bred belysning av pedagogisk bedömning med fokus på språk. Ett centralt begrepp är validitet, som analyseras ur begreppslig såväl som operationell synvinkel. Likaså belyses relationen mellan validitet och reliabilitet och de implikationer innebörden av dessa begrepp har på utformningar, analyser och kvalitetssäkringar av olika bedömningsformer, såväl kontinuerliga som mera sammanfattande. Bedömningar av språklig kompetens behandlas med sikte på syften, kunskapsobjekt, metoder, aktörer och konsekvenser, det senare på såväl individuell som pedagogisk och strukturell nivå. Exempel hämtas från lokala, nationella och internationella bedömningar och sammanhang.