Ledningsgruppen vid Institutionen för språkdidaktik består av samtliga chefer med personalansvar.

Ledningsgruppen sammanträder
VT21: 26/1, 23/3, 25/5.

Ledningsgruppen fungerar som rådgivande organ till prefekten/institutionsledningen och institutionsstyrelsen samt utgör en informationskanal mellan de olika verksamheterna.

Huvudsakliga uppgifter för ledningsgruppen är att arbeta fram verksamhetsplan och initiera framtagande av aktivitetsplaner. Den utgör även ett av de fora där diskussioner kring framtidsvisioner och strategier gällande verksamhetens olika delar förs.

Vidare behandlas övergripande policyfrågor, besluts- och delegationsordning samt personalförsörjning.

Ledningsgruppen

Hela ledningsgruppen kan nås via funktionsadressen ledning@isd.su.se