Ledningsgruppen vid Institutionen för språkdidaktik består av samtliga chefer med personalansvar.

Ledningsgruppen sammanträder
HT18: 16-17/8, 16/10, 27/11.

Ledningsgruppen fungerar som rådgivande organ till prefekten/institutionsledningen och Institutionsstyrelsen samt utgör en informationskanal mellan de olika verksamheterna.

Huvudsakliga uppgifter för Ledningsgruppen är att arbeta fram verksamhetsplan och initiera framtagande av aktivitetsplaner.  Den utgör även ett av de fora där diskussioner kring framtidsvisioner och strategier gällande verksamhetens olika delar förs.

Vidare behandlas övergripande policyfrågor, besluts- och delegationsordning samt personalförsörjning.

Ledningsgruppen vid Institutionen för språkdidaktik

  • Anna Chryssafis, prefekt
  • Tore Nilsson, ställföreträdande prefekt / studierektor forskarnivå
  • Leif Karlsson, administrativ chef (tjänstledig)
  • Pernilla Rosell Steuer, studierektor grundläggande och avancerad nivå
  • Christina Hedman, studierektor Svenska som andraspråk
  • Katarina Rejman, studierektor Svenska / Läs- och skrivutveckling
  • Joakim Sigvardson, studierektor Moderna språk
  • Sofia Engman, projektledare Nationella slutprov i sfi
  • Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare Språkstudion
  • Karin Sandwall Åsberg, föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Hela ledningsgruppen kan nås via funktionsadressen ledning@isd.su.se