Ledningsgruppen vid Institutionen för språkdidaktik består av samtliga chefer med personalansvar.

Ledningsgruppen sammanträder
VT19: 5/2, 16/3, 21/5.

Ledningsgruppen fungerar som rådgivande organ till prefekten/institutionsledningen och Institutionsstyrelsen samt utgör en informationskanal mellan de olika verksamheterna.

Huvudsakliga uppgifter för Ledningsgruppen är att arbeta fram verksamhetsplan och initiera framtagande av aktivitetsplaner.  Den utgör även ett av de fora där diskussioner kring framtidsvisioner och strategier gällande verksamhetens olika delar förs.

Vidare behandlas övergripande policyfrågor, besluts- och delegationsordning samt personalförsörjning.

Ledningsgruppen vid Institutionen för språkdidaktik

  • Anna Chryssafis, prefekt
  • Tore Nilsson, ställföreträdande prefekt / studierektor utbildning på forskarnivå
  • Maria Lans, administrativ chef
  • Pernilla Rosell Steuer, studierektor utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Eva Nilson, studierektor Svenska / Läs- och skrivutveckling
  • Anders Philipsson, studierektor Svenska som andraspråk
  • Joakim Sigvardson, studierektor Moderna språk / Engelska
  • Sofia Engman, projektledare Nationella slutprov i sfi
  • Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare Språkstudion
  • Karin Sandwall Åsberg, föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Hela ledningsgruppen kan nås via funktionsadressen ledning@isd.su.se