Institutionsstyrelsen behandlar frågor som gäller kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.

Institutionsstyrelsen sammanträder
HT20: 8/9, 6/10, 10/11, 8/12.

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), fyra representanter för lärare/forskare, en representant för teknisk och administrativ personal och tre representanter för studenterna (två för grundnivå och avancerad nivå, en för forskarnivå).

Ärenden till institutionsstyrelsen ska skickas till margareta.skoglund.alin@isd.su.se senast 10 dagar före IS-möten.

Institutionsstyrelsen läsåret 2020/2021

Prefekt

Anna Chryssafis

Ställföreträdande prefekt

Tore Nilsson

Lärare/forskare

Ordinarie
Christina Hedman
Ulrika Magnusson
Joakim Sigvardson

Gruppsuppleanter
Christine Ericsdotter Nordgren
Ylva Falk

Lärare

Ordinarie
Marlene Öhberg

Personlig suppleant
Nils Larsson

Teknisk/administrativ personal

Ordinarie
Margareta Skoglund Ålin

Personlig suppleant
Vakant

Studeranderepresentanter

Ordinarie
​Henna Viinikka, GN/AN
Francesco Vallerossa, FN

Personlig suppleant
Kristina Ohlsson, FN

Närvaro- och yttranderätt

Studierektorer på GN/AN samt FN
Institutionens administrativa chef
Institutionens ekonom
Styrelsens suppleanter

Sekreterare

Margareta Skoglund Ålin