Institutionsstyrelsen behandlar frågor som gäller kursplaner, kurslitteratur, uppläggning av undervisningen, antagning av forskarstuderande, personalfrågor, budget samt önskemål från de studerande.

Institutionsstyrelsen sammanträder
VT18: 16/1, 6/2, 6/3, 10/4, 8/5, 12/6

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), fyra representanter för lärare/forskare, en representant för teknisk och administrativ personal och tre representanter för studenterna (två för grundnivå och avancerad nivå, en för forskarnivå).

Ärenden till institutionsstyrelsen ska skickas till margareta.skoglund.alin@isd.su.se
senast 10 dagar före IS-möten.

Institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik

Prefekt

Anna Chryssafis

Ställföreträdande prefekt

Tore Nilsson

Lärare/forskare

Ordinarie
Christina Hedman
Ulrika Magnusson
Pernilla Rosell Steuer

Gruppsuppleanter
Christine Ericsdotter Nordgren
Ylva Falk

Lärare

Ordinarie
Marlene Öhberg

Personlig suppleant
Diana von Börtzell-Szuch

Teknisk/administrativ personal

Ordinarie
Camilla Gamrell

Personlig suppleant
Marie-Louise Sjögren

Studeranderepresentanter

Ordinarie
Karin Bohman, GN/AN
Per Blomqvist, FN

Personlig suppleant
Sophia Gasson, FN

Närvaro- och yttranderätt

Studierektorer på GN/AN samt FN
Institutionens administrativa chef
Institutionens ekonom
Styrelsens suppleanter

Sekreterare (ej ledamot)

Margareta Skoglund Ålin