Stockholms universitets lärarutbildningar har haft besök från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i Finland. Ett hundratal lärarutbildare, studenter i ämnesdidaktik samt representanter från övningsskolor utbytte idéer och erfarenheter om samarbete kring forskning och utbildning.

Aula Magna fylldes av lärare och studenter från lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i Finland.
Aula Magna fylldes av lärarutbildare och lärarstudenter från Stockholms universitet, Helsingfors universitet och Aalto-universitetet i Finland.
 

Vid mötet presenterade lärosätena sina lärarutbildningar samt olika forskningsprojekt inom språkutveckling och praxisnära didaktisk forskning, bland annat pilotprojektet Interkulturell kommunikation i språkklassrummet. Lärarstudenter från Institutionen för språkdidaktik har erhållit stipendium via ett Nordplusprojekt för att medverka i projektet, som innebär att forskare och studenter från Stockholm och Helsingfors träffas för att utveckla språkundervisningen inom lärarutbildningarna. Projektet finansieras av Kulturfonden för Sverige och Finland. Studenterna konstaterade att lärarutbildningar ofta är nationsbundna och att projektet var ett bra sätt att få utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Hösten 2018 kan grundlärarstudenter vid Stockholms universitet göra sin VFU i Helsingfors.
Hösten 2018 kan grundlärarstudenter vid Stockholms universitet göra sin VFU i Helsingfors.

Förhoppningen är att pilotprojektet Interkulturell kommunikation i språkklassrummet ska leda till en poänggivande högskolekurs, vilket ligger helt i linje med regeringens pågående internationaliseringsutredning. Där lyfts idén om internationalisering på hemmaplan fram.

Stipendier för VFU i Finland

Ett nytecknat Erasmusavtal vid Institutionen för språkdidaktik omfattar samtliga lärarutbildnings- och ämnesinstitutioner vid Stockholms universitet. För nästa läsår har även stipendiemedel erhållits för att fyra grundlärarstudenter ska kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Helsingfors. Våren 2019 kommer istället fyra lärarstudenter från Helsingfors att göra sin skolpraktik på skolor anknutna till Stockholms universitet.

Grundlärarstudenter vid Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik kan nu söka dessa stipendier för att höstterminen 2018 göra sin VFU i Finland. Sista ansökningsdatum är den 15 mars.