Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Tidskriften Journal of Early Childhood Literacy har nyligen publicerat en artikel av universitetslektor Barbro Westlund, Stockholms universitet, och docent Tarja Alatalo, Högskolan Dalarna.

De båda forskarna har undersökt hur svenska förskollärare resonerar om aktiviteten högläsning för åldersgruppen 3-4 år, och presenterar i artikeln sin studie:

Preschool teachers' perceptions about read-alouds as a means to support children's early literacy and language development

I studien intervjuades fem förskollärare i vardera tre fokusgrupper vid tre olika tillfällen. De deltagande lärarna kände inte varandra sedan tidigare och representerade förskolor med olika socioekonomiska och språkliga bakgrunder. Forskningsfrågan var: Hur och i vilket syfte organiseras högläsningen?

Intervjuerna med fokusgrupperna byggde delvis på att deltagarna fick se filmade högläsningsaktiviteter av andra förskollärare. Deras tillvägagångssätt diskuterades sedan ur olika perspektiv i fokusgrupperna, inte minst i jämförelse med hur man gjorde själv.

Resultatet av studien visade att förskollärarna förstod betydelsen av att läsa högt för sina barngrupper, men att aktiviteten ofta fick stå tillbaka på grund av för stora barngrupper eller för dålig logistik i undervisningslokalerna. Ofta användes högläsningen för att lugna ner oroliga barn, inte som ett didaktiskt och språkutvecklande undervisningsverktyg.

De lärare som hade fått kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt skilde sig i viss mån från de övriga deltagande lärarnas resonemang. De lärarna uttryckte att de hade organiserade högläsningsstunder varje dag med uppföljande textsamtal.

Studien bidrar med frågor om betydelsen av adekvat kompetensutveckling för förskolan, inte minst utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
 

Läs hela artikeln

Via Journal of Early Childhood Literacy's webbplats kan du läsa hela artikeln:

Preschool teachers' perceptions about read-alouds as a means to support children's early literacy and language development