Foto: Hossein Salmanzadeh / TT
 

Cirka 40 procent av de som läser svenska som andraspråk (SVA) i skolan är födda i Sverige, och ofta blir det godtyckligt vilka elever som får läsa ämnet. I en undersökning som Sveriges Radio gjort svarar mer än var fjärde rektor att det saknas tydliga riktlinjer för vem som egentligen ska läsa SVA.

SR GRANSKAR har nu sänt flera radioinslag om ämnet svenska som andraspråk och i ett av dem intervjuas Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk:

Ü Elever i kläm i urval till svenska som andraspråk (1:42 min)

Svenska som andraspråk ska enligt skollagen ordnas för elever som har ett annat modersmål än svenska om så behövs. Det är rektorerna på respektive skola som beslutar vilka elever som ska få undervisning, men i Sveriges Radios granskning uppger nästan 200 rektorer att de sällan gör egna språkbedömningar. I stället kan beslut grundas på en föregående skolas bedömning eller antal år i landet.

- Jag tycker att det är svårt och otydligt, säger en rektor i Söderhamn som önskar mer stöttning i den bedömning som ska göras.

Anna Kaya, samverkansstrateg på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Ü Vill ha tydligare riktlinjer för svenska som andraspråk (1:51 min)

Det råder oklarheter kring vem som egentligen ska läsa ämnet svenska som andraspråk.

- Rektorerna fattar beslut om ämnet SVA på väldigt lösa grunder, och så kan vi inte ha det, säger Anna Kaya på Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet.

- Det måste vara på goda grunder, med bedömningsunderlag, och gjort av en lärare som har kompetens att bedöma ett andraspråk i utveckling.

Ü Maja tog strid mot att sonen flyttades till SVA-klass (2:14 min)

Maja i Göteborg tog strid mot skolan när sonen placerades i SVA efter att ha läst vanlig svenska fram till och med femte klass:

- Vi som föräldrar blev överraskade och chockade, för beslutet fattades inte utifrån behovet utan bara för att hans föräldrar var invandrare.

Ü Universitetslärare bekräftar SVA-brister (1:52 min)

Sveriges radios granskning visar att en fjärdedel av 380 tillfrågade rektorer i landet tycker att är oklart vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk. SVA-lärare vid Karlstads universitet känner igen problematiken:

- Det är i linje med skolinspektionens senaste granskning. Vi tycker också att formuleringarna är otydliga vilket öppnar upp för olika tolkningar och godtycklighet, säger de.

Ü Låga resultat för svenska som andraspråk (2:02 min)

Enligt Skolverkets statistik har bara hälften av alla lärare inom svenska som andraspråk lärarlegitimation och behörighet i ämnet, och bara 63 % av eleverna i årskurs 9 fick godkänt förra året. Lärare på Skrantaskolan i Karlskoga tycker att statusen för ämnet behöver höjas.

Ministern vill göra en översyn

Efter Sveriges Radios granskning öppnar nu utbildningsminister Anna Ekström upp för att se över hur svenska språket ska läras ut i skolan:

- Mycket har gjorts, framför allt genom det uppskattade Nationella centrumet för svenska som andraspråk, men med de stora problem som återstår så utesluter jag inte att vi framöver behöver göra en översyn över svenskämnet och ämnet svenska som andraspråk, säger hon till Sveriges Radio.

Ü Ministern öppnar för översyn efter SR:s granskning (2:15 min)

 

----------

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet men finns lokaliserade vid Stockholms universitet. NC arbetar för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever i hela skolväsendet ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och därmed goda möjligheter att bli aktiva i samhälls- och arbetsliv.