Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har tidigare utlysts i fyra omgångar under perioden 2015-2018 och projektmedel om sammanlagt cirka 32 miljoner kronor har beviljats. I februari 2019 utlystes ytterligare 10 miljoner kronor av satsningen och av 71 inkomna ansökningar har rektor nu beviljat medel till 47 projekt.

Vid Institutionen för språkdidaktik har universitetslektor Tore Nilsson, professor Una Cunningham och universitetslektor Anna Bergström fått 300000 kronor för sitt planerade utvecklingsprojekt Problembaserat studentaktiverande lärande (PROSA). Projektets syfte är främst att stärka kvaliteten i lärarutbildningen med inriktning mot språk, men även att generera kunskap om problembaserat studentaktiverande lärande som kan användas inom andra utbildningar vid Stockholms universitet.

Vill skapa koppling mellan teori och praktik

En av professionsutbildningarnas stora utmaningar är att skapa bryggor mellan teori och praktik, och detta gäller inte minst lärarutbildningarna i språk. Projektgruppen för PROSA vill nu undersöka om de pedagogiska ansatser som ligger till grund för problembaserat lärande kan användas för att skapa nödvändiga kopplingar mellan teori och praktik. Målgrupperna för utvecklingsarbetet är studenter på ämneslärarprogrammets och KPU-programmets inriktningar mot språk.

För att skapa möjligheter för problembaserat lärande kommer projektgruppen att kombinera de pedagogiska 'affordances' som erbjuds i lärplattformen Athena och Active Learning Classroom (ALC).

Tore Nilsson, Una Cunningham och Anna Bergström vid Institutionen för språkdidaktik har beviljats Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning för sitt utvecklingsprojekt Problembaserat studentaktiverande lärande (PROSA).

--------------------------------------

Christine Ericsdotter Nordgren och Pernilla Rosell Steuer.

Även projektet Kvalitetsutveckling av undervisning för hållbar utveckling på lärarutbildningens olika program vid Institutionen för pedagogik och didaktik beviljades medel från omgång 5 av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning.

I den projektgruppen ingår Pernilla Rosell Steuer, universitetslektor och studierektor vid Institutionen för språkdidaktik samt Christine Ericsdotter Nordgren, föreståndare på Språkstudion.