Katarina Rejman och Ylva Falk.

Ylva Falk, lektor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning, och Katarina Rejman, lektor i svenskämnets didaktik, vid Institutionen för språkdidaktik, har blivit utsedda till Pedagogiska ambassadörer 2019. Det innebär att de ska leda ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid den egna institutionen under ett år.

Det pedagogiska ambassadörsprojektet vid Stockholms universitet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Syftet är att stimulera pedagogisk utveckling vid universitetets institutioner. Alla ambassadörer får en egen erfaren pedagogisk utvecklare som mentor och de pedagogiska ambassadörerna träffas också regelbundet för att stödja och inspirera varandra.

Ylva Falk och Katarina Rejman kallar sitt projekt för VAKSA - Vidareutveckling av kurserna i självständigt arbete - och deras mål med det är att ge studenterna ökade möjligheter att klara av kraven i kurserna, men också hjälpa dem att nå en högre nivå i sina självständiga arbeten.

Två självständiga arbeten

Studenterna på grundlärarprogrammet vid Institutionen för språkdidaktik skriver två självständiga arbeten på vardera 15 högskolepoäng, ett på grundnivå under sjätte terminen och det andra på avancerad nivå under deras sista termin. Redan för ett par år sedan blev det tydligt att kurserna behövde utvecklas, såväl studenter som lärare och handledare var frustrerade över främst två saker:

 • När studenterna kom till den första kursen hade de inte tillräckliga kunskaper i akademiskt skrivande för att kunna göra sitt självständiga arbete.
 • Varken studenter eller lärare och handledare kunde se någon skillnad eller progression mellan de två kurserna.

Ett arbete med att utveckla kursen på grundnivå inleddes:

 • Istället för individuell handledning träffas nu varje grupp med studenter regelbundet till föreläsningar och seminarier enligt en plan som ska stötta hela skrivprocessen.
 • I kursen ingår föreläsningar med teman som överensstämmer med det självständiga arbetets olika delar, samt en workshop på universitetsbiblioteket om litteratursökning.
 • Till varje seminarium lämnar studenterna in delar av sitt arbete som läses, diskuteras och kommenteras av lärare och medstudenter.
 • Mallen för det självständiga arbetet har omarbetats.
 • Obligatorisk kurslitteratur om forskningsmetodik och akademiskt skrivande har införts.
 • Tid för studentarbetslag med givna uppgifter schemaläggs. Till exempel ska studenterna då läsa och kommentera varandras syften och forskningsfrågor.

Det självständiga arbetet på grundnivå är nu mindre till sitt omfång, och större vikt läggs vid den teoretiska delen. Studenterna genomför endast en mindre språkdidaktisk studie och fokus ligger istället på att läsa in sig på sitt intresseområde och lära sig den akademiska diskursen.

Efter två terminer med den här ”nya” kursen syns det tydligt i kursutvärderingarna att arbetet gått i rätt riktning. Det märks även på handledarnas och examinatorernas omdömen. Det finns dock ett stort behov av att ytterligare utveckla kursdokument och metoder för handledning, och det är framför allt det som institutionens nya pedagogiska ambassadörer ska ägna sig åt det närmaste året. Tanken är att deras arbete ska leda till en större samstämmighet och likvärdighet och i förlängningen en större rättssäkerhet för studenterna.

Roligt år

För Ylva Falk och Katarina Rejman väntar nu ett intensivt och roligt år då de bland annat kommer att:

 • Utvärdera de förnyade kurserna och identifiera ytterligare utvecklingsbehov.
 • Besöka andra institutioner för att öka sin kunskap om hur självständigt arbete kan organiseras.
 • Delta i de träffar och workshoppar som CeUL arrangerar för universitetets pedagogiska ambassadörer.

De kommer också att anordna egna workshoppar vid Institutionen för språkdidaktik, där man ska jobba med knepiga och utmanande frågor kring studenters texter. Där ska framför allt alla de som handleder i självständigt arbete delta, men även andra medarbetare som är intresserade av de här frågorna kommer att vara hjärtligt välkomna.