Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är en fristående enhet vid Institutionen för språkdidaktik. Det är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som arbetar i hela landet men är lokaliserat vid Stockholms universitet.

En stor del av NC:s uppdrag handlar om kompetensutveckling av lärare och skolledare ute i kommunerna rörande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Det innebär bland annat att man fokuserar på språkets roll för lärande i alla ämnen, inte bara i svenska. Forskning visar att sådan kommunikativ och flerstämmig undervisning är bra för alla elever, samtidigt som den är högst nödvändig för de flerspråkiga.

Uppdrag via Skolverket

De senaste åren har NC genomfört sådana SKUA inom ramen för regeringsuppdraget till Skolverket att stärka utbildningens kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. Monica Lindvall och Karin Pettersson, två av NC:s arton projektledare, berättar hur det kan gå till när de ska ha en sådan insats i en kommun:

- Efter flera inledande kontakter åker vi iväg för att träffa kommunens alla skolledare och förvaltningschefer på plats. Då går vi igenom den åtgärdsplan och behovsanalys som de gjort med stöd av Skolverket, och vi är också ute på några skolor och observerar undervisning. Utifrån den dagens alla intryck och övrig tillgänglig information utformar vi sedan vår insats, förklarar Monica.

Förra läsåret var Karin Pettersson och Monica Lindvall på uppdrag i värmländska Torsby. Foto: Hülya Basaran

- Vi har en slags ram som vi utgår från men insatserna kan ändå skilja sig lite åt, fortsätter Karin. Vi måste fråga oss: Vad ser vi i just den här kommunen? Eller snarare: Vad ser vi inte? I någon kommun ser vi kanske att det behövs mer elevaktivitet och interaktion, men på ett annat ställe får vi fördjupa oss i något annat.

Som en workshop

En insats i en kommun sträcker sig ofta över ett helt läsår och under den tiden kommer NC dit totalt nio heldagar för att träffa både skolledare och lärare. Däremellan arbetar lärarna varje vecka med olika uppgifter som ingår i insatsen. Då läser de till exempel litteratur som de diskuterar och implementerar i undervisningen.

- När vi är där är det som en workshop. Allt som lärarna ska göra med eleverna för att elevernas lärande ska bli bättre, gör de först med oss. Vi modellerar och de får prova aktiviteter, och så förklarar vi förstås den teoretiska bakgrunden, berättar Karin vidare.

- Till exempel kanske vi jobbar med begrepp, fyller Monica i. Det kan vara fem eller tio begrepp som man ska beskriva utan att säga dem. När vi sedan träffar lärarna nästa gång kommer de kanske inte ihåg alla begrepp: "Hm... vad var det där nu då?" Då ber vi dem att reflektera över hur många begrepp deras elever får under en lektion...

En sådan övning handlar då både om att fokusera på ett gemensamt språk som stöd för lärarna att föra didaktiska samtal och att synliggöra för dem vilka utmaningar det finns med att lära på ett nytt språk.

Jobbar formativt

Monica Lindvall betonar hur viktigt det är att lärarna hela tiden reflekterar över vad de gör och läser. Både i grupp och individuellt ska de regelbundet skriva ner hur det går och vad de tycker om de uppgifter de fått.

- Efter ungefär halva insatsen tittar vi sedan på alla reflektioner för att se om vi behöver ändra något. Tycker de att det har gått för fort, för sakta, har litteraturen varit för svår? Vi jobbar formativt med våra insatser och anpassar utbildningen efter behov.

Monica och Karin uttrycker båda två hur roligt och lärande det är att vara ute på uppdrag på det här viset och hur spännande det är att följa en lärargrupps utveckling:

- Att få till ett kollegialt lärande känns fint, säger Monica. Att höra hur lärarna pratar undervisning med varandra på ett sätt som de inte gjort förut.

- Ja, det är härligt att se hur det händer saker med lärarna, instämmer Karin. Det finns alltid några som är motvilliga i början, men efter ett par träffar vänder det liksom. De har testat saker i klassrummet och märker att det gör skillnad. Då blir jag glad!

Långsiktig satsning

Framåt sommaren har NC:s projektledare ett sista möte med kommunen och alla skolledare där de finputsar den plan som gjorts under året för kommunens fortsatta arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Insatsen är något som bör genomsyra all undervisning och även inkluderas i andra skolprojekt, därför behövs en långsiktig satsning.

- Men vi kommer aldrig med några lösningar, påpekar Monica, utan vi stöttar vad de själva ser behöver göras utifrån deras ekonomiska och personella förutsättningar.

På hemmaplan utvärderar NC även sin egen insats och studerar hur deras arbete landar hos lärarna, och så småningom hos eleverna.

- Det tycker vi är väldigt viktigt att göra. Blir det i slutänden ett bättre lärande för eleverna? För det är ju det som är intressant för oss, poängterar Karin Pettersson och Monica Lindvall avslutningsvis.