Hur blir man professor? Christina Hedman, som sedan 1 november 2018 är anställd som professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik, förklarar:

Christina Hedman
Christina Hedman.

- Man jobbar på med sin forskning och efter ungefär en avhandling till är det dags att ansöka om att bli docent. När det sedan gått ytterligare en tid och man tycker sig ha de meriter som behövs så kan man antingen själv söka befordran till professor, eller så kan man söka en utlyst professur.

Att Institutionen för språkdidaktik nu har skapat en professorstjänst i svenska som andraspråk är ett stort erkännande för ämnet.

- Det är lite som toppen av ett isberg, menar Christina Hedman. Det reflekterar att vi har en levande forskningsmiljö i svenska som andraspråk på institutionen och att Humanistiska fakulteten sett att det behöver lyftas fram.

Viktig forskning

Forskningen i svenska som andraspråk är viktig för att vi ska kunna få en långsiktigt och kvalitativt hållbar utbildning för flerspråkiga elever, barn såväl som vuxna. Det finns en samhällsrelevans i ämnet. 

- Svenska som andraspråk ingår i ett forskningsfält. Om man har ett skolämne så måste man också generera och uppdatera kunskap i ämnet, säger Christina Hedman. Det är en naturlig cirkel där. Har vi ett starkt universitetsämne så bidrar det till ett starkare skolämne. Därmed bidrar också forskningen till att organisationen kring undervisning för flerspråkiga blir så bra som möjligt.

- Forskningen behövs, för annars blir det mycket tyckande. Och det är något som svenska som andraspråk behäftas med, många tycker en massa utan att veta.

Bred samverkan

Som professor ska Christina Hedman framför allt företräda sitt ämne, internt och externt. En tydlig del av det är samverkan med övriga samhället, där offentlig debatt ingår. 

- Jag kommer också att få fler uppdrag som sakkunnig, till exempel som opponent eller ledamot i betygsnämnder. På så sätt kan jag medverka till att forskningen i svenska som andraspråk håller en fortsatt hög kvalitet.

På hemmaplan ingår det i professorsrollen att delta i verksamhetsutvecklingen. Christina Hedman kommer nu att sitta i institutionsledningen, för att där medverka i det strategiska arbetet kring institutionens forskning. Och framöver ska kursutbudet i språkdidaktik på forskarnivå ses över.

Nya professorn sitter också i styrgruppen för svenska som andraspråk, som är ett samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet: 

- Där ska vi undersöka möjligheterna att göra svenska som andraspråk till ett forskarutbildningsämne, samt se över masterprogrammet. Det här med progressionen i ämnet är väldigt viktigt för att synliggöra svenska som andraspråk.

Alla kan vara stolta

Det är en glad och entusiastisk professor som institutionen nu anställt. Hon ser särskilt fram emot att stärka det internationella samarbetet:

- Utbildning för flerspråkiga är en internationell företeelse och därför är det viktigt att hela tiden förankra verksamhet och forskning internationellt. Att ha workshops, att bjuda in till samarbeten och att själv åka iväg till olika forsknings- och utbildningssammanhang, det kommer det sannolikt att bli mer av för mig nu. Det ingår också i samverkan med övriga samhället fast då på ett mer vetenskapligt plan.

- Att institutionens huvudområde svenska som andraspråk nu stärks är något som vi alla kan känna oss stolta över, konstaterar Christina Hedman avslutningsvis.