Den nyutkomna antologin Modersmål, minoriteter och mångfald - i förskola och skola riktar ljuset mot modersmålsämnet, ett skolämne som ofta blivit styvmoderligt behandlat i förhållande till skolans övriga ämnen.

I tolv kapitel med olika infallsvinklar lyfter författarna fram det positiva som förknippas med modersmålsstöd och modersmålsämnet, men uppmärksammar i lika hög grad en rad utmaningar som förskola och skola står inför samt diskuterar möjliga vägar framåt.

Redaktörer är Boglárka Straszer och Åsa Wedin vid Högskolan Dalarna.

Boken finns att beställa på Studentlitteratur.se.

Flera språkdidaktiska bidrag

Flera kapitel i den nya boken är språkdidaktiska i sin inriktning. Det är fyra medarbetare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet som bidrar med olika perspektiv på modersmålsämnet. En av medförfattarna är Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning:

- Det har länge saknats en samlad bok om modersmålsämnet, därför är den här antologin så viktig. Det är också roligt att se bidrag från flera kollegor vid institutionen och hur våra kapitel berör såväl språkdidaktiska frågor som hur modersmålsundervisning utvecklats inom förskolan.

- Språkdidaktisk forskning är något vi behöver mer av även inom modersmålsämnet. Jag hoppas verkligen att boken kan komma till användning i våra utbildningar, säger Christina Hedman.

De fyra kollegorna vid Institutionen för språkdidaktik medverkar i följande kapitel:

 • Kapitel 4: Språklig mångfald i förskolan
  Jenny Rosén, universitetslektor i språkdidaktik med inriktning svenska som andraspråk, behandlar tillsammans med Boglárka Straszer (Högskolan Dalarna) frågor om språklig mångfald i förskolan.
 • Kapitel 6: Kritiskt språkmedveten undervisning
  Christina Hedman skriver tillsammans med Natalia Ganuza (Stockholms universitet) om modersmålsundervisning ur ett språkdidaktiskt perspektiv.
 • Kapitel 8: Modersmålsundervisning i en digital tid
  Hülya Basaran, projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, presenterar olika digitala medier och roller de kan ha i modersmålsundervisningen.
 • Kapitel 11: Modersmålslärare - så mycket mer än språklärare
  Sari Vuorenpää, universitetslektor i läs- och skrivutveckling, behandlar tillsammans med Elisabeth Zetterholm (Linköpings universitet) modersmålslärares yrkesroll.
Jenny Rosén, Christina Hedman, Hülya Basaran och Sari Vuorenpää är alla knutna till Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. I en nyutkommen antologi bidrar de med olika perspektiv på modersmålsämnet.