För drygt två år sedan startade en tvärvetenskaplig forskningssatsning vid Stockholms universitet på temat Barn, migration och integration (BMI). Sedan dess har sex postdoktorer från olika vetenskapsdiscipliner bedrivit forskningsprojekt inom ramen för satsningen, däribland universitetslektor Sari Vuorenpää vid Institutionen för språkdidaktik:

- När jag upptäckte BMI-satsningen hade jag själv nyligen disputerat med en avhandling där barns samtal i flerspråkiga miljöer är centralt. Att så snart få möjlighet att forska mer på det temat kändes jätteroligt!

Sari Vuorenpää intresserar sig för vilka möjligheter skolan idag ger elever, vilka nycklar till framtiden de får. Oavsett hemförhållanden ska ju skolan rusta alla barn genom en likvärdig utbildning.

- Där är vi inte idag, konstaterar Sari, men tillsammans kan vi sträva ditåt, såväl lärare som forskare. Därför vill jag inte forska enbart om skolan utan med den, tillsammans med skolledare, lärare och elever, och i min BMI-forskning fick jag möjlighet att göra det i ett 15-tal skolklasser i Sverige och Finland.

Att samarbeta med andra postdoktorer med helt andra ämnesinriktningar var verkligen nyttigt, menar Sari. Att bli påmind om att det som vi själva ser som närmast självklart kan vara helt obegripligt med andra glasögon. Särskilt spännande tyckte hon det var när de tillsammans skrev antologin Barn, migration och integration i en utmanande tid.

Konferens i Aula Magna

Boken släpptes samma dag som forskargruppen höll sin slutkonferens på samma tema. I Aula Magna inför 300 åhörare anordnade de sex postdoktorerna sessioner med paneler, samtal och föreläsningar kring sina olika forskningsbidrag.

Sari Vuorenpää representerade området skola och utbildning och hennes presentation hade samma titel som hennes bidrag till antologin: Skolan - en möjlig arena för integration. På scenen hade hon med sig sina närmaste forskarkollegor Katarina Rejman, Eva Söderberg och Elisabeth Zetterholm från Institutionen för språkdidaktik, samt Lili-Ann Wolff från Helsingfors universitet och Pia Sjöblom från Åbo Akademi.

- Utan detta fantastiska forskarteam hade jag inte kunnat få den bredd i min forskning som jag ville ha, säger Sari. Mitt bidrag rör sig från kartläggning av nyanlända, över modersmålslärare som är mer än språklärare och skönlitteraturens roll i undervisningen, till ett hållbart klassrum i Finland genom lärare som vågar se utöver PISA-resultat.

Forskarna Sari Vuorenpää, Katarina Rejman, Eva Söderberg och Elisabeth Zetterholm från Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet samt Lili-Ann Wolff från Helsingfors universitet och Pia Sjöblom från Åbo Akademi deltog i konferensen Barn, migration och integration i en utmanande tid i Aula Magna den 29 mars 2019.
 

----------

Boken Barn, migration och integration i en utmanande tid kan laddas ner i fulltext från DiVA eller beställas från Ragulka förlag. Redaktörer för antologin är Karin Helander, professor i teatervetenskap och Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt samt biträdande föreståndare för Barnrättscentrum. Båda är verksamma vid Stockholms universitet och ansvariga för universitetets särskilda satsning på temat Barn, migration och integration.