Vetenskapsrådet är den största statliga finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut. De finansierar forskning inom alla vetenskapsområden genom att utlysa bidrag i öppen konkurrens. Vid myndigheten finns tre ämnesråd, ett råd och fem kommittéer som ansvarar för fördelning av forskningsmedel och följer upp och utvärderar forskning inom sina respektive ämnesområden.

Camilla Bardel

Den utbildningsvetenskapliga kommittén stödjer forskning och utbildning på forskarnivå av högsta vetenskapliga kvalitet inom det utbildningsvetenskapliga området. Kommittén består av elva aktiva forskare som representerar olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig forskning.

Nu har Vetenskapsrådets styrelse utsett ledamöter till den utbildningsvetenskapliga kommittén för perioden 2019–2021. En av de nyvalda ledamöterna är Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

-----

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. De finansierar forskning och forskningsinfrastruktur inom alla vetenskapsområden. Myndigheten är även rådgivare till regeringen i forskningspolitiska frågor och arbetar för att öka förståelsen för forskningens långsiktiga samhällsnytta.