Kursplanen för svenska som andraspråk utgår från att eleverna har ett fungerande vardagsspråk. Något verktyg för att bedöma elever som är helt nya i språket har inte funnits. Därför fick Sofia Engman vid Stockholms universitet i uppdrag av Skolverket att ta fram ett bedömningsstöd.

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för alla lärare som undervisar nyanlända elever i grundskolan och gymnasieskolan. Stödet innehåller en bedömningsmodell i fem steg, med beskrivningar av elevens språkutveckling i svenska.
 

När Sofia Engman och hennes kollegor utformade bedömningsstödet, så utgick de från teoretiska modeller för språkutveckling och aktuell andraspråksforskning. De gick även igenom forskning om språkutveckling i skolan och såg vilken språknivå eleverna behöver för att ta till sig undervisningen.

Sofia Engman, projektledare vid Institutionen för språkdidaktik.

- Vardagsspråk och skolspråk är båda betydelsefulla sätt att använda språket, men fyller olika funktioner, resonerar Sofia Engman. Vardagsspråket används för att upprätthålla relationer eller få saker uträttade medan skolspråket har ett mer formellt och distanserat språkbruk.

Efter att ha utformat en teoretisk ram utifrån forskningen kring språkutveckling i andraspråk formulerade projektgruppen en modell för progressionen i språkutvecklingen. Den kan beskrivas utifrån tre aspekter:

  • ökat deltagande i fler språkliga aktiviteter,
  • ökad grad av självständighet och
  • ökad grad av variation och säkerhet i språkanvändningen.

- Modellen i bedömningsstödet är en förenkling av hur utvecklingen går till, betonar Sofia Engman. Den är inte linjär. Det är mycket mer komplext än vad som beskrivs i materialet. Vi har också tagit hänsyn till att det behöver bli hanterbart för lärare.

/.../

Läs hela artikeln i Lärarförbundets tidning Alfa, publicerad den 27 februari 2018:
Modell visar stegen på vägen